Remiss av två delbetänkanden, Byggkravsutredningen SOU 2012:86 och Plangenomförandeutredningen SOU 2012:91

- Ökat bostadsbyggande och samorndade miljökrav - genom enhetliga och förusägvara byggregler. Delbetänkande av Byggkravsutredningen (SOU 2012:86) 

- Ett efektivare plangenomförande. Delbetänkande av Plangenomförandeutredningen (SOU 2012:91)

Missivet

Vårt remissvar

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss och tar tacksamt emot synpunkter från medlemsförbunden senast den 5 april 2013

Sista svarsdatum

Remissyttranden ska lämnas till Socialdepartementet senast den 24 april 2013.

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Utredningen har delats upp i två betänkanden varav del I handlar om särkrav på byggnaders tekniska egenskaper och del II delat byggherreansvar, byggfelsförsäkring och konsumentskydd.

Handläggare på Handikappförbunden

Mia Ahlgren  
Telefon: 08-546 404 22