Remiss av förslag: Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:8) om betygskatalog för vuxenutbildning

Föreskrift gymnasiesärskolebevis särskild utbildning för vuxna 

Konsekvensutredning

Remissmissiv

Sändlista

Ändringsföreskrift betygskatalog vuxenutbildning  

Vi avger inget yttrande på denna remiss!

Remissyttranden ska lämnas till Skolverket

senast den 3 september 2013

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver Handikappförbunden inte något yttrande på. Den kan ändå röra viktiga frågor och därför aviserar vi dem till alla våra medlemsförbund. Vi tar tacksamt del av de yttranden som enskilda förbund skriver.

OBS! Om något enstaka förbund eller några förbund i samverkan kommer att göra ett genomarbetat remissvar, så finns möjligheten att Handikappförbunden ställer sig bakom det yttrandet. Återkoppla i sådana fall i god tid före remisstidens utgång.

Kontakt på Handikappförbunden

Mikael Klein
08-546 404 34