Remiss av delbetänkandet SOU 2013:45 Rätt information - Kvalitet och patientsäkerhet för vuxna med nedsatt beslutsförmåga

Läs remissen 

Läs missivet

Vårt remissvar

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss och tar tacksamt emot synpunkter från medlemsförbunden senast onsdagen den 11 september 2013!

Sista svarsdatum

Remissyttranden ska lämnas till Socialdepartementet senast tisdagen den 1 oktober 2013

OBS! Ändrad tid för remissmöte till torsdagen den 5 september kl. 14-16 på Handikappförbunden. Anmälan går till Maryanne Rönnersten

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

En förutsättning för att enskilda patienter ska kunna få en god och säker vård är att de som är inblandade i vården har tillgång till rätt information om patientens hälsa och tidigare behandlingar. Ytterligare en förutsättning är att såväl vården som informationshanteringen bygger på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet.

Handläggare på Handikappförbunden

Maryanne Rönnersten