Remiss av Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga, INN 1

Läs remisslistan

Läs missivet

Läs konsekvensutredningen

Läs BFS 2013


Vi kommer på grund av den korta remisstiden inte hinna svara på denna remiss!

Remissyttranden ska lämnas till Boverket

senast den 17 maj 2013

 

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver Handikappförbunden inte något yttrande på. Den kan ändå röra viktiga frågor och därför aviserar vi dem till alla våra medlemsförbund. Vi tar tacksamt del av de yttranden som enskilda förbund skriver.

OBS! Om något enstaka förbund eller några förbund i samverkan kommer att göra ett genomarbetat remissvar, så finns möjligheten att Handikappförbunden ställer sig bakom det yttrandet. Återkoppla i sådana fall i god tid före remisstidens utgång.

Kontakt på Handikappförbunden

Mikael Klein
08-546 404 34