Remiss angående uppföljning av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Läs underlag till remissen

Högprioriterad! Vi kommer att avge yttrande på denna remiss och behöver medlemsförbundens synpunkter senast den 9 januari 2014

Remissyttranden ska lämnas till övervakningskommittén senast den 31 januari 2014.

Regeringen har nu svarat på List of issues till FN-kommittén. Remissmötet den 9 januari 13.00-16.00, 2014 på Handikappförbundens kansli rör:

  • Sveriges efterlevnad av FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
  • Övervakningskommitténs förslag på allmänna kommentarer om hur artikel 9 om tillgänglighet och artikel 12 om likhet inför lagen ska tolkas

Handikappförbunden kommer kommentera regeringens svar och planerar lämna synpunkter på förslagen till allmänna kommentarer och välkomnar förbundens synpunkter.

Anmälan till remissmötet till  roger.marklund@hso.se senast den 7 januari 2014.

Handikappförbundens hantering

Remissen är högprioriterad och berör alla våra medlemsförbund. Den ligger inom ramen för de prioriteringar som kongressen gjort och handlar om avgörande politiska förslag. Vi skriver vårt gemensamma yttrande efter en större process med förbunden och är helt beroende av att ha en nära dialog för att kunna återspegla alla medlemsförbunds synpunkter.

Sammanfattning

Regeringen har nu färdigställt sina svar på frågor (list of issues) från FNs övervakningskommitté inför det förhör som ska hållas med Sverige i början av april 2014.

Övervakningskommittén har också tagit fram ett utkast till allmänna kommentarer (general comments) om artikel 9 tillgänglighet och artikel 12 likhet inför lagen i konventionen som är förslag till hur rättighetsartiklarna ska tolkas.

Diskussionerna på remissmöte den 9 januari 13.00-16.00 utgör underlag för våra skriftliga kommentarer till övervakningskommittén.

Handläggare på Handikappförbunden

Annika Jyrwall Åkerberg och Mia Ahlgren