Remiss Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer

Missiv

Konsekvensutredning Våld

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer

Handikappförbundens remissvar

Remissyttranden ska lämnas till Socialstyrlesen

senast den 24 januari 2014

Till skillnad mot tidigare avisering  kommer vi avge yttrande på denna remiss och tar tacksamt emot synpunkter från medlemsförbunden senast den 17 januari 2014

Sista svarsdatum

Remissyttranden ska lämnas till Socialstyrelsen senast den 24 januari

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Kontakt på Handikappförbunden

Maryanne Rönnersten