Remiss: Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd

BFS 2014-xx - BBR 2014
Konsekvensutredning BBR 2014
Missiv BBR
Remisslista BBR 2014
Svarsfil BBR 2014 - dnr 1201-2770 2013 
Handikappförbundens remissvar - försättsblad
Handikappförbundens remissvar - BBR 2014

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss och tar tacksamt emot synpunkter från medlemsförbunden senast den 6 december 2013.

Sista svarsdatum

Remissyttranden ska lämnas till Boverket senast den 13 december 2013. Vi har formulerat några svar enligt Boverkets svarsmall som bifogas och  tar gärna emot kompletteringar  till roger.marklund@hso.se

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Boverket önskar synpunkter på rubricerat förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd till Boverkets byggregler, BBR, med tillhörande konsekvensutredning på bifogad svarsfil.

Materialet finns på Boverket webbplats www.boverket.se där även extramaterial som de hänvisar till i konsekvensutredningen kommer att finnas nedladdningsbart.

Handläggare på Handikappförbunden

Mia Ahlgren