Privata utförare - kontroll och insyn SOU 2013:53

Läs missivet

Läs remissen 

Läs Handikappförbundens remissvar

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss och tar tacksamt emot synpunkter från medlemsförbunden senast den 27 september 2013.

Sista svarsdatum

Remissyttranden ska lämnas till Finansdepartementet  senaste 11 oktober 2013

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Utredningen om en kommunallag för framtiden överlämnade den 28 juni 2013 sitt delbetänkandet " Privata utförare - kontroll och insyn " till regeringen. Utredningens uppdrag har varit att se över hur kommuner och landsting ska kunna stärka sin kontroll och insyn när privata utförare anlitas att utföra kommunal verksamhet. Utredningen föreslår bland annat att fullmäktige ska anta ett program med övergripande mål och riktlinjer för verksamheter som lämnas över till privata utförare. Allmänhetens insyn i de privata utförarnas verksamhet ska också förbättras.

Utredningens slutbetänkande ska lämnas senast den 31 mars 2015.

Handläggare på Handikappförbunden

Mikael Klein