Remiss om Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå - en översyn för ökad individanpassning och effektivitet SOU 2013:20

Läs missivet

Läs remissen 

Läs Handikappförbundens ytrande

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss och tar tacksamt emot synpunkter från medlemsförbunden senast den 4 oktober 2013

Sista svarsdatum

Remissyttranden ska lämnas till Utbildningsdepartementet senast den 24 oktober 2013

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Utredningens förslag syftar till att öka individanpassningen och effektiviteten inom komvux på grundläggande nivå. Bedömningen är att det nuvarande regelverket i huvudsak är tillräckligt och att det möjliggör en flexibel utbildning, är det framför allt andra åtgärder än förändringar i styrdokumenten som utredningen ser behov av. För detta krävs ett höjt politiskt intresse för utbildningen både nationellt och lokalt

Handläggare på Handikappförbunden

Annika Jyrwall Åkerberg