Inbjudan till remissmöte angående övergångsbestämmelser till nya preskriptionsregler i försäkringssammanhang m.m.

Läs missivet  

Läs remisspromemorian

Vi avger inget yttrande på denna remisspromemoria som ligger till grund för remissmötet!

Remissyttranden ska lämnas till Justitiedepartementet

senast den 20 mars 2013

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver Handikappförbunden inte något yttrande på. Den kan ändå röra viktiga frågor och därför aviserar vi dem till alla våra medlemsförbund. Vi tar tacksamt del av de yttranden som enskilda förbund skriver.

OBS! Om något enstaka förbund eller några förbund i samverkan kommer att göra ett genomarbetat remissvar, så finns möjligheten att Handikappförbunden ställer sig bakom det yttrandet. Återkoppla i sådana fall i god tid före remisstidens utgång.

Kontakt på Handikappförbunden

Mikael Klein
08-546 404 34