Remiss om Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna SOU 2013:23

Läs remissen 

Läs missivet

Läs Handikappförbundens remissvar

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss och tar tacksamt emot synpunkter från medlemsförbunden senast tisdagen den 27 augusti 2013!

Sista svarsdatum

Remissyttranden ska lämnas till Socialdepartementet senast den 13 september 2013

Tisdagen den 20 augusti kl. 14-16 har vi ett remissmöte på Handikappförbundens kansli. Anmäl dig vid intresse till Maryanne Rönnersten.

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Utredningens uppdrag är lämna förslag som säkerställer ett godtagbart skydd för den enskilde vid skador av läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånerna. Förslagen får inte innebära att Läkemedelsförsäkringen urholkas. Förslagen får inte heller komma i konflikt med EU-rätten. Skyddet vid läkemedelsskador är en betydelsefull komponent i läkemedelsbehandlingen och en viktig patientsäkerhetsaspekt.

En osäkerhet hos patienten kring vad som gäller vid läkemedelsskador kan leda till sämre följsamhet och därmed riskera patientsäkerheten.

Handläggare på Handikappförbunden

Maryanne Rönnersten