En samlad organisation på det funktionshinderspolitiska området, Ds 2013:40

Läs remissen 

Läs missivet

Läs Handikappförbundens remissvar

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss och eftersom remisstiden går ut under våra semestertider tar vi tacksamt emot synpunkter från medlemsförbunden senast den 3 juli 2013!

Sista svarsdatum

Remissyttranden ska lämnas till Socialdepartementet senast den 15 augusti. Socialdepartementet beklagar den korta remisstiden.

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

I denna promemoria föreslås att de delar av Hjälpmedelsinstitutets (HI) nuvarande uppgifter som kan anses vara ett statligt åtagande inordnas i Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) i samband med att HI upplöses. Handisam bör i detta sammanhang byta namn till Myndigheten för delaktighet, för att markera det mer samlade uppdraget, det tvärsektoriella perspektivet och uppgiften att stimulera och utveckla kunskapsbildningen vad gäller tillgänglighet, funktionsnedsättning och miljö. På detta sätt läggs grunden för en strategisk kompetensförsörjning, som ger bättre förutsättningar för ett mer effektivt och kunskapsbaserat arbete utifrån ett uttalat medborgarperspektiv.

Handläggare på Handikappförbunden

Mikael Klein