Remiss om departementspromemorian Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet

Läs remissen 

Läs missivet

Handikappförbundens remissvar

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss och eftersom remisstiden går ut under våra semestertider tar vi tacksamt emot synpunkter från medlemsförbunden senast den 3 juli 2013!

Sista svarsdatum

Remissyttranden ska lämnas till Socialdepartementet senast torsdagen den 8 augusti 2013. Socialdeparetementet baklagar den korta remisstiden.

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

I denna promemorian lämnas förslag främst avseende anpassningsbidraget inom ramen för det statliga bilstödet. Förslagen syftar bl.a. till att åstadkomma förutsättningar för en bättre konkurrens mellan utförare av fordonsanpassningar.

Handläggare på Handikappförbunden

Mikael Klein