Remiss avseende ändringar i vägledning 2003:6 om assistansersättning, version 12

Mall 

Missiv

Remiss

Vi kommer inte på grund av den korta tidsfristen hinna svara på denna remiss!

Remissyttranden ska lämnas till Försäkringskassan

senast fredag den 17 maj kl.12.00 till undertecknad under adress tomas.sundberg@forsakringskassan.se. Var god lämna synpunkter i bifogad mall.

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver Handikappförbunden inte något yttrande på. Den kan ändå röra viktiga frågor och därför aviserar vi dem till alla våra medlemsförbund. Vi tar tacksamt del av de yttranden som enskilda förbund skriver.

OBS! Om något enstaka förbund eller några förbund i samverkan kommer att göra ett genomarbetat remissvar, så finns möjligheten att Handikappförbunden ställer sig bakom det yttrandet. Återkoppla i sådana fall i god tid före remisstidens utgång.

Kontakt på Handikappförbunden

Mikael Klein
08-546 404 34