Remiss av Boverkets rapport: Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter

Läs remissen 

Läs missivet

Läs vårt remissvar

OBS! Kort remisstid. Vi kommer att avge yttrande på denna remiss och tar tacksamt emot synpunkter från medlemsförbunden senast den 5 september 2013!

Sista svarsdatum

Remissyttranden ska lämnas till Socialdepartementet  senast den 12 september 2013.

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Boverket har av regeringen fått i uppdrag att föreslå författningsändringar i syfte att stimulera byggande av student- och ungdomsbostäder.

Handläggare på Handikappförbunden

Mia Ahlgren