Remiss om Omprövningen av infusionspumpar; nu angående insulinpumpar

Läs PM:et 

Läs Missivet

Vi avger inget yttrande på denna remiss! Alla förbund har fått den direkt på remiss och erbjuds att svara utifrån vilka som berörs.

Remissyttranden ska lämnas till TLV, Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket

senast 4 april 2012

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver Handikappförbunden inte något yttrande på. Den kan ändå röra viktiga frågor och därför aviserar vi dem till alla våra medlemsförbund. Vi tar tacksamt del av de yttranden som enskilda förbund skriver.

Kontakt på Handikappförbunden

Mikael Klein