Remiss avseende utvärdering av dostjänsten, Dnr 589:2012/521030

Läs missivet

Läs bilaga 1 rapport utv dosen

Läs bilaga 2 rapport utv dosen

Läs sändlista

Vi avger inget yttrande på denna remiss!

Remissyttranden ska lämnas till Läkemedelsverket

senast 2013-01-23

Remissvaren skickas elektroniskt till registrator@mpa.se med angivande av rubricerade diarienummer.

Sammanfattning
Läkemedelsverket fick den 16 juni 2011 (S2011/5886/FST) i uppdrag att utvärdera dostjänsten, om den bidrar till ökad följsamhet och förbättrad patientsäkerhet för äldre och för personer med komplexa sjukdomstillstånd. Myndigheten ska även föreslå möjliga sätt att förfina dostjänsten. Uppdraget ska slutrapporteras till Socialdepartementet den 28 februari 2013.

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver Handikappförbunden inte något yttrande på. Den kan ändå röra viktiga frågor och därför aviserar vi dem till alla våra medlemsförbund. Vi tar tacksamt del av de yttranden som enskilda förbund skriver.

OBS! Om något enstaka förbund eller några förbund i samverkan kommer att göra ett genomarbetat remissvar, så finns möjligheten att Handikappförbunden ställer sig bakom det yttrandet. Återkoppla i sådana fall i god tid före remisstidens utgång.

Kontakt på Handikappförbunden

Mikael Klein
08-546 404 34