Remiss avseende Hjälpmedel – ökad delaktighet och valfrihet, SOU 2011:77

 Vi kommer att avge yttrande på denna remiss och tar tacksamt emot synpunkter från medlemsförbunden senast den 2012-04-02!

Remissyttranden ska lämnas till Socialdepartementet senast 2012-04-25

Läs vårt remissvar

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Obs! Remissmöte för att diskutera betänkandet, kommer att hållas onsdagen den 21 mars kl 13.00-15.00 i Sundbyberg om det finns tillräckligt stort intresse hos förbunden. Anmäl deltagande till mikael.klein@hso.se.

Sammanfattning

Utredningen om fritt val av hjälpmedel har haft i uppdrag att lämna förslag på olika lösningar för att det ska gå att införa fritt val av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.

Utredningen beskriver och tydliggör hur ansvaret ska fördela sig mellan förskrivare, brukare och leverantörer och analyserar och lämnar förslag på hur förutsättningarna för en ökad valfrihet ska kunna förbättras med utgångspunkt från rådande ansvarsfördelning mellan huvudmännen.

Läs remissen:  http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/182035

Handläggare på Handikappförbunden

Mikael Klein