Remiss: Boverkets rapport 2012:1 Anpassning av svensk rätt till EU-förordningen om harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter

Läs remissen 

Läs missivet

Vi avger inget yttrande på denna remiss!

Remissyttranden ska lämnas till Socialdepartementet

senast 2012-05-24

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver Handikappförbunden inte något yttrande på. Den kan ändå röra viktiga frågor och därför aviserar vi dem till alla våra medlemsförbund. Vi tar tacksamt del av de yttranden som enskilda förbund skriver.

Kontakt på Handikappförbunden

Mikael Klein