Remiss Socialstyrelsens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om lex Maria

Läs remissen 

Läs  missiv Lex Maria

Läs konsekvensutredning Lex Maria 

Läs utkast föreskrifter o allm råd 

Läs bilaga Lex Maria   

Obs! Handikappförbunden kommer inte att avge något yttrande då inga synpunkter kommit in från förbunden.

Sista svarsdatum

Remissyttranden ska lämnas till Socialstyrelsen senast 2012-09-24. Lisa van Duin på Socialstyrelsen meddelar att hon gärna tar emot synpunkter direkt via e-post, och att det går bra med korta punkter. Lisa har e-postadress lisa.vanduin@socialstyrelsen.se och telefon 075 – 247 39 20.

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver Handikappförbunden inte något yttrande på. Den kan ändå röra viktiga frågor och därför aviserar vi dem till alla våra medlemsförbund. Vi tar tacksamt del av de yttranden som enskilda förbund skriver.

OBS! Om något enstaka förbund eller några förbund i samverkan kommer att göra ett genomarbetat remissvar, så finns möjligheten att Handikappförbunden ställer sig bakom det yttrandet. Återkoppla i sådana fall i god tid före remisstidens utgång

Sammanfattning

Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om lex Maria ska ge vårdgivare riktlinjer och stöd i att tillämpa lagen. Socialstyrelsens förslag till nya föreskrifter om lex Maria är anpassade till patientsäkerhetslagen.

Handläggare på Handikappförbunden

Maryanne Rönnersten
Telefon: 08-546 40 420