Äldre remissvar

2008

December

Yttrande över förslaget till certifieringsregler för fristående sakkunniga kontrollanter tillgänglighet

Yttrande över förslaget till certifieringsregler för fristående sakkunniga kontrollanter tillgänglighet.pdf

Oktober

Yttrande över betänkandet Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27)

Yttrande över betänkandet Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27).pdf

Yttrande över Public Serviceutredningen SOU 2008:64 Kontinuitet och förändring

Yttrande över Public Serviceutredningen SOU 2008:64 Kontinuitet och förändring.pdf

Augusti

Yttrande över delbetänkandet Vårdval i Sverige SOU 2008:37

Yttrande över delbetänkandet Vårdval i Sverige SOU 2008:37.pdf

Bilaga till Yttrandet över delbetänkandet Vårdval i Sverige SOU 2008:37

Bilaga till Yttrande över delbetänkandet Vårdval i Sverige SOU 2008:37.pdf

Juli

Synpunkter på förslaget till överenskommelse mel-lan regeringen och idéburna organisationer inom det sociala området

Synpunkter på förslaget till överenskommelse mel-lan regeringen och idéburna organisationer inom det sociala området.pdf

Juni

Handikappförbundens remissvar angående FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Ds 2008:23)

Handikappförbundens remissvar angående FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Ds 2008:23).pdf

Maj

Yttrande över LOV att välja – Lag Om Valfrihetssystem, SOU 2008:15

Yttrande över LOV att välja – Lag Om Valfrihetssystem, SOU 2008:15.pdf

April

Yttrande över betänkandet 21+12 En ny myndighet för tillsyn och effektivitetsgranskning av socialförsäkringen (SOU 2008:10)

Yttrande över betänkandet 21+12 En ny myndighet för tillsyn och effektivitetsgranskning av socialförsäkringen (SOU 2008:10).pdf

Yttrande över promemorian Från sjukersättning till arbete (S2008/1245/SF)

Yttrande över promemorian Från sjukersättning till arbete (S2008/1245/SF).pdf

Yttrande över betänkandet Omreglering av apoteksmarknaden SOU 2008:4

Yttrande över betänkandet Omreglering av apoteksmarknaden SOU 2008:4.pdf

Mars

Yttrande över betänkandet Tydlig och öppen. Förslag till stärkt utbildningsinspektion. (SOU 2007:101)

Yttrande över betänkandet Tydlig och öppen. Förslag till stärkt utbildningsinspektion. (SOU 2007:101).pdf

Februari

Yttrande över slutbetänkande av utredningen om tillsyn inom socialtjänsten, Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten,
SOU 2007:82

Yttrande över slutbetänkande av utredningen om tillsyn inom socialtjänsten, Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten, SOU 2007:82.pdf

Yttrande över promemoriorna Införande av en rehabiliteringskedja (S2007/11032/SF, DS 2008:3) samt Ettårsgräns för sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning (S2007/11088/SF, DS 2008:4)

Yttrande över promemoriorna Införande av en rehabiliteringskedja (S2007/11032/SF, DS 2008:3) samt Ettårsgräns för sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning (S2007/11088/SF, DS 2008:4).pdf

Januari

Yttrande över Rörelser i tiden – slutbetänkande av utredningen om den statliga folkrörelsepolitiken i framtiden (SOU 2007:66)

Yttrande över Rörelser i tiden – slutbetänkande av utredningen om den statliga folkrörelsepolitiken i framtiden (SOU 2007:66).pdf

Yttrande över Utjämning av Kommunernas LSS-kostnader – översyn och förslag (SOU 2007:62)

Yttrande över Utjämning av Kommunernas LSS-kostnader – översyn och förslag (SOU 2007:62).pdf

Yttrande över betänkandet Etiskt godkännande av djurförsök – nya former för överprövning, SOU 2007:57

Yttrande över betänkandet Etiskt godkännande av djurförsök – nya former för överprövning, SOU 2007:57.pdf

Yttrande över remiss om ändring av föreskrifter om användning av begrepp och termer inom vård och omsorg

Yttrande över remiss om ändring av föreskrifter om användning av begrepp och termer inom vård och omsorg.pdf

 

2007

December

Yttrande över ”Tydligare statligt ansvar i Plan- och bygglagen – uppdragsredovisning från Boverket, i samverkan med länsstyrelserna

Yttrande över ”Tydligare statligt ansvar i Plan- och bygglagen – uppdragsredovisning från Boverket, i samverkan med länsstyrelserna.pdf

Yttrande över Apoteksmarknadsutredningens delbetänkande om sjukhusens läkemedelsförsörjning SOU 2007:53

Yttrande över Apoteksmarknadsutredningens delbetänkande om sjukhusens läkemedelsförsörjning SOU 2007:53.pdf

Yttrande över LSS-kommitténs delbetänkande ”Kostnader för personlig assistans (SOU 2007:73)

Yttrande över LSS-kommitténs delbetänkande ”Kostnader för personlig assistans (SOU 2007:73).pdf

Oktober

Yttrande över inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 2010-2019

Yttrande över inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 2010-2019.pdf

Yttrande över PM om extern samverkan i arbetsförmedlingens framtida organisation

Yttrande över PM om extern samverkan i arbetsförmedlingens framtida organisation.pdf

Yttrande över delbetänkandet Två nya statliga specialskolor (SOU 2007:30)

Yttrande över delbetänkandet Två nya statliga specialskolor (SOU 2007:30).pdf

September

Yttrande över ansvarskommitténs slutbetänkande: Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft, SOU 2007:10

Yttrande över ansvarskommitténs slutbetänkande: Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft, SOU 2007:10.pdf

Juni

Friskare tänder - till rimliga kostnader (SOU 2007:19)

Friskare tänder - till rimliga kostnader (SOU 2007:19).pdf

Maj

Remiss – ”Socialt arbete med personer med funktionshinder”. Förslag till kompetensbeskrivning för handläggare

Remiss – ”Socialt arbete med personer med funktionshinder”. Förslag till kompetensbeskrivning för handläggare.pdf

Yttrande över betänkandet Från socialbidrag till arbete (SOU:2007:2)

Yttrande över betänkandet Från socialbidrag till arbete (SOU:2007:2).pdf

April

Handikappförbundens yttrande över den nationella psykiatrisamordnarens betänkanden Ambition och ansvar - Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder (SOU 2006:100) samt Vård och stöd till psykiskt störda lagöverträdare (SOU 2006:91)

Handikappförbundens yttrande över den nationella psykiatrisamordnarens betänkanden Ambition och ansvar - Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder (SOU 2006:100) samt Vård och stöd till psykiskt störda lagöverträdare (SOU 2006:91).pdf

Yttrande över promemoria om avveckling av försäkringskassans socialförsäkringsnämnder

Yttrande över promemoria om avveckling av försäkringskassans socialförsäkringsnämnder.pdf

Februari

Yttrande över Patientdatalag, SOU 2006:82

Yttrande över Patientdatalag, SOU 2006:82.pdf

Yttrande över Näringsdepartementets promemoria Statens ansvar för vissa betaltjänster

Yttrande över Näringsdepartementets promemoria Statens ansvar för vissa betaltjänster.pdf

Yttrande över promemorian avskaffande av arbetsgivarens ansvar för rehabiliteringsutredningar

Yttrande över promemorian avskaffande av arbetsgivarens ansvar för rehabiliteringsutredningar.pdf

Januari

Synpunkter på Revidering av Boverkets byggregler avsnitt 3 och 8 med följdändringar i avsnitt 1 och 6

Synpunkter på Revidering av Boverkets byggregler avsnitt 3 och 8 med följdändringar i avsnitt 1 och 6.pdf

Yttrande över promemorian Den nya myndigheten för arbetsmarknadsfrågor - arbetsförmedlingen

Yttrande över promemorian Den nya myndigheten för arbetsmarknadsfrågor - arbetsförmedlingen.pdf

Remiss – Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om samordning av insatser för habilitering, rehabilitering och hjälpmedel med andra åtgärder eller insatser - Dnr 50-1043/2005

Remiss – Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om samordning av insatser för habilitering, rehabilitering och hjälpmedel med andra åtgärder eller insatser - Dnr 50-1043/2005.pdf

Handikappförbundens samarbetsorgans yttrande över Post- och telestyrelsens allmänna råd (PTSFS 2007:x) om information om tjänstekvalitet

Handikappförbundens samarbetsorgans yttrande över Post- och telestyrelsens allmänna råd (PTSFS 2007:x) om information om tjänstekvalitet.pdf

 

2006

November

Handikappförbundens samarbetsorgans yttrande över delbetänkandet ”Ansvarsfull servering – fri från diskriminering”, SOU 2006:56

Handikappförbundens samarbetsorgans yttrande över delbetänkandet ”Ansvarsfull servering – fri från diskriminering”, SOU 2006:56.pdf

Oktober

Yttrande över betänkande av kommittén Aktionsgruppen för barnkultur ”Tänka framåt, men göra nu. Så stärker vi barnkulturen” (SOU 2006:45)

Yttrande över betänkande av kommittén Aktionsgruppen för barnkultur ”Tänka framåt, men göra nu. Så stärker vi barnkulturen” (SOU 2006:45).pdf

Yttrande över betänkandet (2006:48) bidragsbrott

Yttrande över betänkandet (2006:48) bidragsbrott.pdf

September

Yttrande över ”Redovisning av uppdrag om etisk prövning av avel med försöksdjur”

Yttrande över ”Redovisning av uppdrag om etisk prövning av avel med försöksdjur”.pdf

Handikappförbundens samarbetsorgans yttrande över betänkandet ”En sammanhållen diskrimineringslagstiftning”, SOU 2006:22

Handikappförbundens samarbetsorgans yttrande över betänkandet ”En sammanhållen diskrimineringslagstiftning”, SOU 2006:22.pdf

Remiss – Socialstyrelsens skrivelse ”Vissa frågor om överförande, bevarande och gallring av dokumentation enligt SoL och LSS”, S2006/1858/ST. Socialdepartementets promemoria Bevarande av dokumentation vid vissa placeringar av barn, S2006/5257/ST

Remiss – Socialstyrelsens skrivelse ”Vissa frågor om överförande, bevarande och gallring av dokumentation enligt SoL och LSS”, S2006/1858/ST. Socialdepartementets promemoria Bevarande av dokumentation vid vissa placeringar av barn, S2006/5257/ST.pdf

Augusti

Handikappförbundens samarbetsorgans yttrande avseende Tillgänglighet, mobil TV samt vissa andra radio- och TV-rättsliga frågor

Handikappförbundens samarbetsorgans yttrande avseende Tillgänglighet, mobil TV samt vissa andra radio- och TV-rättsliga frågor.pdf

Yttrande över departementspromemorian Huvudmannaskap för hemsjukvård mm. (S2006/5255/ST)

Yttrande över departementspromemorian Huvudmannaskap för hemsjukvård mm. (S2006/5255/ST).pdf

Yttrande över En sammanhållen hemvård (SOU 2004:68). Slutbetänkande av Äldrevårdsutredningen

Yttrande över En sammanhållen hemvård (SOU 2004:68). Slutbetänkande av Äldrevårdsutredningen.pdf 

Juni

Yttrande över skrivelsen ”Förslag om effektivare regler för utbyte av läkemedel på apotek”

Yttrande över skrivelsen ”Förslag om effektivare regler för utbyte av läkemedel på apotek”.pdf

Yttrande över skrivelsen ”Lex Maria – Nytt system i patientsäkerhetens intresse.”

Yttrande över skrivelsen ”Lex Maria – Nytt system i patientsäkerhetens intresse.”.pdf

Maj

Yttrande över timplanedelegationens slutbetänkande "utan timplan – för målinriktat lärande” (SOU 2005:101)

Yttrande över timplanedelegationens slutbetänkande "utan timplan – för målinriktat lärande” (SOU 2005:101).pdf

Handikappförbundens samarbetsorgans yttrande över betänkandet ”Socialförsäkringsbalk”, SOU 2005:114

Handikappförbundens samarbetsorgans yttrande över betänkandet ”Socialförsäkringsbalk”, SOU 2005:114.pdf

April

Yttrande över rapporten ”Trovärdighetens pris”

Yttrande över rapporten ”Trovärdighetens pris”.pdf

Mars

Handikappförbundens samarbetsorgans yttrande över: På den assistansberättigades uppdrag, SOU 2005:100

Handikappförbundens samarbetsorgans yttrande över: På den assistansberättigades uppdrag, SOU 2005:100.pdf

Yttrande över ändring i kapitel 8 i vägledning om aktiviteter inom aktivitetsersättningen

Yttrande över ändring i kapitel 8 i vägledning om aktiviteter inom aktivitetsersättningen.pdf

Februari

Yttrande över ändring av vägledning om assistansersättning

Yttrande över ändring av vägledning om assistansersättning.pdf

Yttrande över ”Får jag lov? Om planering och byggande” (SOU 2005:77)

Yttrande över ”Får jag lov? Om planering och byggande” (SOU 2005:77).pdf

Yttrande över ändring av vägledning om Handikappersättning

Yttrande över ändring av vägledning om Handikappersättning.pdf

Januari

Synpunkter på ”ny version av buss 2000”

Synpunkter på ”ny version av buss 2000”.pdf

Handikappförbundens samarbetsorgans yttrande över: Vägverkets uppdrag om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Handikappförbundens samarbetsorgans yttrande över: Vägverkets uppdrag om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.pdf

Synpunkter på Socialstyrelsens förslag till kompetensbeskrivning för omvårdnadspersonal

Synpunkter på Socialstyrelsens förslag till kompetensbeskrivning för omvårdnadspersonal.pdf